web analytics

Hoe een Zwarte Zwaan kan bijdragen aan organisatieverandering

Auteur: Lianne Ossenkoppele

black-swan

In de Oude Wereld was men er van overtuigd dat alle zwanen wit waren. Totdat men een zwarte vogel aantrof, die ook een zwaan bleek te zijn. Een interessante verrassing, en een ontwikkeling die ook het essay van Taleb (2014) kenmerkt: namelijk dat onze kennis vaak gestoeld is op beperkte, fragiele observaties en ervaringen. Een ‘Zwarte Zwaan gebeurtenis*’ wordt gekenmerkt door een drietal elementen:
1. Het is een totaal onverwachte gebeurtenis;
2. De gevolgen van de gebeurtenis zijn enorm;
3. De mens bedenkt naderhand verklaringen om de gebeurtenis te kunnen begrijpen.

De Zwarte Zwaan in organisaties
Veel organisaties proberen door uitvoerig risicomanagement en het opstellen van business cases de toekomst te voorspellen alvorens ze tot verandering over gaan. Op basis van de uitkomsten daarvan worden strategieën geformuleerd, aangepast of vinden reorganisaties en fusies plaats.

Volgens Taleb (2014) is dit onzin. Het behoed je namelijk niet voor die gebeurtenissen die écht impact hebben, want die zijn niet te voorspellen. Als een risicoanalist vooraf had geanalyseerd dat een vliegtuig op 11 september in de Twin Towers in New York zou kunnen vliegen, had iedereen hem voor gek verklaard. Als dat risico wel was erkend zou er niets zijn gebeurd omdat maatregelen de kans op het risico aanzienlijk hadden verkleind. Hoe dan ook zou deze ongetwijfeld slimme risicoanalist bekend komen te staan als idioot die de wereld miljarden had gekost, niet als held. Toch vlogen er op 11 september twee vliegtuigen in de Twin Towers. Een catastrofe met ongekende impact, welke het leven van vele mensen en organisaties over de hele wereld veranderde.

Taleb (2014) maakt met zijn essay van ruim 400 pagina’s duidelijk dat risico’s met échte impact, niet vooraf te voorspellen zijn. In plaats van (onnodig) uitvoerig risicomanagement suggereert hij dat naast risicomanagement organisaties en mensen een open blik moeten hebben. Hij geeft aan dat wij meer open moeten staan voor de wonderlijke wereld en dat wat kan gebeuren, zodat wij flexibel zijn om snel op veranderingen in te kunnen spelen.

De Zwarte Zwaan en verandermanagement
Laten we aannemen dat business cases en gestructureerde aanpakken tot verandering op veel onderdelen hun meerwaarde bewezen hebben, en ook zeker niet verworpen dienen te worden. Het daarnaast (blijvend) rekening houden met een Zwarte Zwaan kan een manager helpen bij verandering. Immers, zoals ook de elementen van het Veranderkrachtmodel aangeven, is de factor ‘mens’ van groot belang en wordt Veranderkracht mede gevormd door de preparedness (willen) en readiness (kunnen) (Ten Have, Ten Have, Huijsmans & Van der Eng, 2013). Door een verandering niet alleen te managen op basis van wat nu gebeurt, huidige feiten, regels of structuren of dat wat is vastgelegd in een (verander)plan, maar door een open blik te houden voor dat wat mogelijk is, behouden managers de kracht om te zich en hun organisatie aan te passen.

De mogelijkheid van een Zwarte Zwaan wordt (h)erkend wanneer wij accepteren dat verandering geen lineair of vastomlijnd proces is. En dat, aldus Taleb (2014), verkleint voor (verander)managers het risico en de impact van een ‘Zwarte Zwaan gebeurtenis’. Door binnen de koers van de verandering ruimte te houden voor kansen en (mogelijke Zwarte Zwaan) gebeurtenissen en door te blijven analyseren wat zou kunnen gebeuren behoudt de organisatie haar ‘brandstof’ voor verandering.

Literatuur:

  • Taleb, N.N. (2014). De Zwarte Zwaan. De impact van het hoogst onwaarschijnlijke. Amsterdam, NL: Uitgeverij Nieuwezijds.
  • Ten Have, S., Ten Have, W.D., Huijsmans, A.-B., & Van der Eng, N. (2013). Veranderkracht: Succesvol doelen realiseren. Amsterdam, NL: Mediawerf.

*  Zwarte Zwaan: bewust met hoofdletters om het verschil met een reguliere zwarte zwaan te duiden

Sturen op financiële én op niet-financiële resultaten met The Balanced Scorecard

Auteur: Lianne Ossenkoppele

balance

In 1992 bedachten Robert Kaplan en David Norton een sturingsinstrument dat zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld tot een van de meest gebruikte instrumenten ter wereld om prestaties te meten; The Balanced Scorecard (Kaplan, Norton & Grasman, 2003). Zij constateerden dat de meeste organisaties louter stuurden op financiële resultaten en waren van mening dat ook niet-financiële resultaten gemeten moesten worden. Hierdoor kunnen organisaties, gebalanceerd en op alle relevante aspecten, beoordelen hoe zij presteren. Want, zo stellen Kaplan en Norton (1996), financiële resultaten geven inzicht in vroegere events, zoals investeren. Zij geven echter geen adequaat inzicht in de reis die de organisatie de afgelopen periode heeft gemaakt, zoals klantwaardering, mobiliteit of ontwikkeling van medewerkers en optimalisatie van processen. Terwijl juist deze resultaten belangrijke graadmeters zijn voor toekomstig succes.

De Balanced Scorecard bestaat uit vier perspectieven: leer- en groeiperspectief, intern perspectief, klantperspectief en het financiële perspectief. Elk perspectief wordt door de organisatie gevuld met een aantal Kritische Prestatie-indicatoren (KPI’s). Deze maken inzichtelijk hoeveel progressie een organisatie maakt in het realiseren van de gewenste resultaten. De KPI’s op een Balanced Scorecard zijn voornamelijk strategisch van aard en laten zien hoe succesvol een organisatie is in het realiseren van haar strategische doelen, en laten daarmee ook zien waar de organisatie zich nog heeft te ontwikkelen.  Daarmee helpt de Balanced Scorecard een organisatie te focussen op die aspecten die gezien haar strategische uitdaging van belang zijn.

1. Leer- en groeiperspectief
Dit perspectief omvat alle onderdelen die zorgen voor ontwikkeling en verbetering van kennis en vaardigheden, en ontwikkeling van (gebruik van) tools en technologieën. Daarmee wordt in dit perspectief ook vaak de innovatie(kracht) van een organisatie ondergebracht.  Het perspectief is ontwikkelingsgericht en richt zich voornamelijk op de toekomst. In een kennis-gedreven organisatie is dit perspectief van uitzonderlijk belang omdat het oriënteert op de belangrijkste asset van een organisatie: haar medewerkers.
Voorbeelden van KPI’s in dit perspectief: Medewerkertevredenheid, ontwikkelmogelijkheden, verzuim.

2. Intern perspectief
Dit perspectief richt zich op de interne processen van de organisatie en geeft inzicht in hoe goed een organisatie, en haar processen, opereren.  Daarmee geeft het direct aanknopingspunten voor de processen waarin de organisatie zal moeten excelleren of verbeteren.
Voorbeelden van KPI’s in dit perspectief: Doorlooptijd productieproces, Aantal fouten bij productie, Risico’s en ongevallen, Ligduur van patiënten

3. Klantperspectief
Wanneer het organisatieproces goed is georganiseerd, kan worden verwacht dat de KPI’s in het klantperspectief goed zullen scoren. Dit perspectief meet namelijk in hoeverre een organisatie nu voldoet aan de behoefte en verwachtingen van haar klanten.
Voorbeelden van KPI’s in dit perspectief: Wachttijden behandeling klant, Klanttevredenheid, Herhaling van aankopen

4. Financiële perspectief
Ook de in het verleden behaalde financiële resultaten behouden aandacht in het model van Kaplan en Norton. Met dit perspectief wordt inzicht verkregen in kosten, opbrengsten, baten en lasten, waarmee het perspectief ook relevant is voor non-profit organisaties.
Voorbeelden van KPI’s in dit perspectief: Brutomarges, Productie in geld, Overhead

bsc

De Balanced Scorecard is inmiddels al bijna een kwart eeuw oud, en ontwikkeld in een tijd en setting waarin Kaplan en Norton constateerden dat sommige managers en mensen met een financieel georiënteerde setting te smal naar resultaten van organisaties kijken. Daarmee helpt de Balanced Scorecard hen om breder te leren kijken, te evalueren en te sturen. Het gevaar bestaat echter dat de scorecard degradeert naar een checklist, terwijl het juist gaat om de ontwikkeling en verklaring van de resultaten; ‘de wereld achter de cijfers’. Maar, nu we bijna 25 jaar verder zijn, mogen we hopen dat managers inmiddels beter weten te sturen op alle aspecten van een organisatie. De huidige trends rondom leiderschap, verandermanagement en zelfsturing doen dit in ieder geval zeker vermoeden.

Literatuur

  • Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. HARVARD BUSINESS REVIEW, 75.
  • Kaplan, R. S., Norton, D. P., & Grasman, G. (2003). Op kop met de Balanced Scorecard: strategie vertaald naar actie. Business Contact.

LEGO is een prachtig voorbeeld van succesvol veranderen

Auteur: Hans van Emmerik

grafiek

De Deense speelgoedmaker LEGO strijdt met Mattel – bekend van Barbie – om de plaats van ’s werelds grootste speelgoedmaker. De afgelopen tien jaar heeft LEGO een organische groei van gemiddeld 15 procent doorgemaakt. In 2003 schreef LEGO nog het grootste verlies uit zijn bestaan in de boeken en balanceerde het bedrijf op de rand van faillissement.

Een nieuw leiderschapsteam – onder aanvoering van Jørgen Vig Knudstorp – moest LEGO weer gezond maken. De loodzware transformatieperiode die volgde is prachtig beschreven in het boek Brick by Brick van David C. Robertson (2013). Het is een mooie casus voor een veranderkundige reflectie.

Lees verder »

Het stimuleren van vrouwelijk leiderschap, gewoon omdat organisaties er baat bij hebben

Auteurs: Kim Grinwis & Anne-Bregje Huijsmans

businesswoman-454871_960_720

Ook in Nederland is de wens om in 2020 dertig procent van de top van het bedrijfsleven uit vrouwen te laten bestaan. Minister Bussemaker lanceerde onlangs de website navigerennaardetop om het groeitempo richting deze ambitie een impuls te geven.

Niet alleen omdat er een gelijke vertegenwoordiging moet zijn van mannen en vrouwen in de top, maar vooral omdat vrouwelijk leiderschap waarde toevoegt aan het presteren van organisaties. Voor deze toegevoegde waarde van vrouwelijk leiderschap is onmiskenbare ‘evidence’. Lees verder »

Evidence-Based Change Management

Auteur: Cornell Vernooij

evidence

Change Management wordt steeds populairder in het huidige tijdperk dat zich kenmerkt door verandering, beweging en innovatie. Bestuurders en managers van organisaties hebben de opdracht om richting te geven aan hun mensen en de organisatie, zodat doelstellingen worden gehaald, nu en in de toekomst. Bestuurders en managers doen interventies (al dan niet geadviseerd door externe adviseurs) met als doel gedrag en resultaten te beïnvloeden op individueel-, team- en organisatieniveau. Deze interventies zijn veelal gebaseerd op populaire managementliteratuur en overtuigingen van goeroes. De vraag is of dit de beste onderbouwing is voor interventies die voor mensen en organisaties grote impact hebben.

Lees verder »